Sekretarka

  CEL i zakres szkolenia:
  Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie sekretariatu i właściwą organizację pracy. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom rozpoznać swe słabe i mocne strony. Większość zajęć będzie miała charakter warsztatów mających wpłynąć na pozytywne nastawienie i doskonalenie do wykonywanych obowiązków służbowych.

  Zakres kursu obejmuje wiadomości z zakresu pracy biurowej, podstawy korespondencji, warunki materialne pracy biurowej, podstawowe czynności sekretarskie, kulturę zawodu i obsługę komputera.


  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA GODZIN dla grupy:    80    
  TEORIA:    24 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    56 godz.
  Charakterystyka absolwenta
  zakres pracy biurowej
  Podstawy korespondencji
  warunki materialne pracy biurowej
  Podstawowe czynności sekretarskie
  Zasady kultury zawodu
  podstawy obsługi komputera
  Absolwent kursu będzie umiał
  sporządzać pisma: na blankietach, drukach, formularzach
  adresować koperty
  rejestrować dokumenty
  archiwizować dokumenty
  obsługiwać środki techniczne pracy biurowej: kserokopiarkę, broszurowanie
  Obsługiwać typowe środki łączności
  organizować pracę biura i sekretariatu
  obsługiwać interesantów
  posługiwać się komputerem

  Powrót na górę