Magazynier - z obsługą wózków jezdnych

  CEL KURSU:
  Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych i komputera na stanowisku magazyniera,
  Zapoznanie słuchaczy z czynnościami handlowymi i zasadami obsługi klienta,
  Zasady obsługi wózków jezdnych.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy przy obsłudze kas fiskalnych,
  predyspozycje do pracy w handlu.
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA DNI:    40
  LICZBA GODZIN dla grupy:    200     
  TEORIA:    110 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.
  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
  Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 5 godziny.

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.     Zasady magazynowania     8
  2.     Budowle magazynowe    10
  3.    Wyposażenie magazynu    10
  4.    Technologia prac magazynowych     10
  5.    Organizacja prac magazynowych    10
  6.    Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej    20
  7.    Minimum sanitarne – podstawowe zasady higieny    15
  8.    Obsługa kas fiskalnych - teoria    10
  9.    Obsługa kas fiskalnych - ćwiczenia    25
  10.    Przepisy BHP, ochrona Ppoż oraz zasady zabezpieczania towarów w magazynowej    12
  11.    Typy stosowanych wózków jezdniowych    4
  12.    Budowa wózka    8
  13.    Czynności operatora przy obsłudze wózka.    16
  14.    Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa    4
  15.    Wiadomości z zakresu BHP – przy pracy wózka    8
  16.    Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach gazowych    13
  17.    Wiadomości o dozorze technicznym    2
  18.    Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.    15 na osobę
      Razem     200
      
  METODY NAUCZANIA:
  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zasad higieny.

  Powrót na górę