Tynkarz

  CEL KURSU:
  Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
  Zapoznanie słuchaczy z materiałami mającymi zastosowanie przy wykonaniu tynków
  Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
  ukończone 18 lat
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA DNI:    30
  LICZBA GODZIN dla grupy:    205     
  TEORIA:    100 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    100 godz.
  EGZANIMY:    5 godz.
  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
  Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 6 - 7 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 6 godziny.

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.     Dokumentacja budowlana     10
  2.     Technologia wykonania tynków i przygotowania podłoża    35
  3.    Materiałoznawstwo     10
  4.    Metody dociepleń budynków     15
  5.    Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne    15
  6.    Bhp     5
  7.    Praktyka zawodowa    100
  8.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
  9.    Egzamin końcowy    5
      Razem     205
      
  METODY NAUCZANIA:
  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
  CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
  WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

  Absolwent kursu powinien między innymi umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania tynków, rozpoznawać rodzaje podłoży i odpowiednio je przygotować. Umie określać izolacyjność przegród budowlanych i sposoby ochrony przed stratami ciepła ścian zewnętrznych. Potrafi dokonywać wyboru odpowiedniej okładziny. Zna podstawowe zasady BHP i ochrony środowiska naturalnego.

  Powrót na górę