Tapicer

  CEL KURSU:
  Umiejętność tapicerowania.
  Umiejętność doboru materiału.
  Umiejętność doboru odpowiedniej technologii tapicerowania.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  dobry stan zdrowia,
  zaświadczenie lekarskie
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA DNI:    44
  LICZBA GODZIN dla grupy:    260     
  TEORIA:    160 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    100 godz.
  EGZANIMY:    10 godz.
  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
  Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 4godziny.

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.     Technologia     60
  2.     Materiałoznawstwo    40
  3.    Maszyny i urządzenia     25
  4.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
  5.    Zasady BHP    15
  6.    Praktyka zawodowa     100
  7.    Egzamin    10
      Razem     260
      
  METODY NAUCZANIA:
  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym.
  CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
  WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

  Absolwent powinien umieć odpowiednio dobrać materiał i technologię tapicerowania. Potrafi racjonalnie wykorzystać powierzony materiał. Zna zasady BHP.

  Powrót na górę