Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych

  CEL KURSU:
  Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
  Zapoznanie słuchaczy z materiałami
  Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  - świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
  ukończone 18 lat,
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA GODZIN dla grupy:    200     
  TEORIA:    110 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.     Rys historyczny instalacji wod-kan     5
  2.     Materiały stosowane w instalacji i sieci wod-kan    15
  3.    Dokumentacja instalacji wod-kan    10
  4.    Technologia wykonania instalacji kanalizacyjnych    35
  5.    Technologia wykonania instalacji wodnych    35
  6.    Bhp podczas wykonywania instalacji wod-kan     10
  7.    Praktyka zawodowa    80
  8.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
  9.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
      Razem     200
      
  METODY NAUCZANIA:
  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
  CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
  WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

  Absolwent kursu powinien między innymi umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania instalacji wod-kan, rozpoznawać materiały stosowane do instalacji . Umie obliczyć ilość materiału potrzebnego do wykonania robót. Potrafi dokonywać wyboru odpowiedniej technologii wykonania instalacji wod-kan w zależności od pomieszczenia. Zna podstawowe zasady BHP i ochrony środowiska naturalnego.

  Powrót na górę