Specjalista prac wykończeniowych w budownictwie z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  CEL i zakres szkolenia:
  * Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
  * Zapoznanie słuchaczy z materiałami mającymi zastosowanie przy wykonaniu prac wykończeniowych.
  * Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
  * ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  * świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
  * ukończone 18 lat.

  CZAS TRWANIA KURSU:

  liczba Dni    25    
  liczba godzin    150
  TEORIA:    105 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    45 godz.
  Częstotliwość zajęć w tygodniu
  Zajęcia teoretyczne    5razy w tygodniu po 6 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia    5razy w tygodniu po 6 godzin

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot    Wymiar godzin
  1    Ogólne wiadomości o pracach wykończeniowych    3
  2    Materiały podstawowe i wspomagające stosowane do prac wykończeniowych, przegląd różnych firm.    3
  3    Rysunek techniczny w pracach wykończeniowych    5
  4    Technologia wykonania tynków tradycyjnych i pocienionych    5
  5    Technologia układania płytek ściennych i podłogowych    5
  6    Technologia układania paneli ściennych i podłogowych    5
  7    Technologia tapetowania i malowania    5
  8    Prace wykończeniowe na zewnątrz budynku    5
  9    Źródła informacji o materiałach, narzędziach do prac wykończeniowych, jak z nich korzystać.    2
  10    BHP.    12
  11    Praktyka zawodowa    30
  12    Typy stosowanych wózków jezdniowych    4
  13    Budowa wózka    8
  14    Czynności operatora przy obsłudze wózka.    16
  15    Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa    4
  16    Wiadomości z zakresu BHP – przy pracy wózka    8
  17    Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach gazowych    13
  18    Wiadomości o dozorze technicznym    2
  19    Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków    15 na osobę
  razem    150

  Charakterystyka absolwenta
  zakres pracy biurowej
  Podstawy korespondencji
  warunki materialne pracy biurowej
  Podstawowe czynności sekretarskie
  Zasady kultury zawodu
  podstawy obsługi komputera
  Absolwent kursu będzie umiał
  sporządzać pisma: na blankietach, drukach, formularzach
  adresować koperty
  rejestrować dokumenty
  archiwizować dokumenty
  obsługiwać środki techniczne pracy biurowej: kserokopiarkę, broszurowanie
  Obsługiwać typowe środki łączności
  organizować pracę biura i sekretariatu
  obsługiwać interesantów
  posługiwać się komputerem

  Powrót na górę