Barman - Kelner

  CEL KURSU:
  Umiejętność sporządzania, serwowania i sprzedawania napojów przy barze
  Umiejętność organizacji pracy w barze w sposób zapewniający szybką realizację
  zamówień konsumentów.
  Umiejętność przygotowania sali do obsługi klienta.
  Rekomendowanie klientom potraw znajdujących się w menu.
  Obsługa klienta zgodnie z zasadami techniki obsługi.
  Umiejętność rozliczenie się z pobranych z kuchni potraw i napojów oraz towarów handlowych.

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  dobry stan zdrowia,
  zaświadczenie lekarskie,
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA DNI:    40
  LICZBA GODZIN dla grupy:    200     
  TEORIA:    110 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.
  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
  Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 5 godzin.


  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.    Planowanie wyżywienia     10
  2.    Technologia sporządzania potraw    30
  3.    Przygotowanie sali konsumenckiej    30
  4.    Organizacja i technika pracy podczas obsługi    20
  5.    Psychologiczne aspekty pracy barmana    3
  6.    Higiena osobista i miejsce pracy barmana    3
  7.    Organizacja, wyposażenie i sprzęt baru    5
  8.    Towaroznawstwo    5
  9.    Miksologia    14
  10   Working flair    5
  11.  Serwowanie napojów przy barze    5
  12.  Obsługa kas fiskalnych – teoria    10
  13.  Obsługa kas fiskalnych – ćwiczenia    25
  14.  Podstawowe zasady dobrej higieny    15
  15.  Ekonomia i organizacja gastronomii    10
  16.  Aktywne metody poszukiwania pracy    10
      Razem     200


  METODY NAUCZANIA:

  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zasad higieny.
  CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
  WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

  Absolwent powinien umieć sporządzać, serwować i sprzedawać napoje przy barze, organizować pracę w barze zapewniając szybką i miłą realizację zamówień konsumentów. Zna prawidłowe zasady obsługi gości.

  Powrót na górę